Ziar Magazin Online

Nobilii și Notabilii din întreaga lume se întâlnesc la Roma la invitația A.S.R Principele Christian Agricola!

MEDIASTIRI 06 12 2022 PORTUGALIA REGALA                       

Autor articol Raul Babi

Casa Regală a Nobilei Familii Agricola se numără printre cele mai vechi și prestigioase familii princiare din Italia, dar și din întregul Bătrân Continent Europa

Memoria și munca deosebită a unor prolifici nobili precum primul Guvernator al Britaniei Gnaeus Iulius Agricola, Împăraul Roman Avitus Agricola, Prințul Adam Christian Agricola al Finlandei, Prințul Geronimo Otto Agricola de Bressanone este comemorată și cinstită în zilele noastre de către Alteța Sa Regală Principele Christian Agricola, Șeful Casei Regale a Nobilei Familii Agricola.

          Deși membru al uneia dintre cele mai antice familii aristocratice, Prințul Christian este un om deosebit de modest și deschis, care a îmbrățișat societatea (și dificultățile acesteia, bineînțeles), ca oricare alt individ. Este un soț fidel și un tată devotat pentru soția sa, A.S.R. Principesa Emiliana Agricola și pentru fiul său.

Nobilul Domn Christian Agricola este un creștin – catolic dedicat credinței și principiilor sale. De-a lungul timpului, pentru a-i răsplăti rodnica credință, a fost numit Delegat pentru Molise al emeritei Fundații Internaționale ,,Papa Clemente XI Albani – Tirana”, fiind mai apoi distins cu titlurile de Cavaler și Conte al Sfântului Scaun (de către Papa Francisc, prin Decret).

Pe lângă numeroasele titluri nobiliare moștenite ereditar sau cu care a fost onorat de-a lungul carierei (printre care se numără și titluri inedite și interesante precum Conte <<jus sanguis>> de Udine și Risano, Conte al Principatului Sealand, Cavaler Ereditar al Memorialului de VAD YASHEM din Ierusalim și Israel, dar și Portaspada al Suveranului Ordin Nobiliar Greco – Ortodox al Sfintei Sofia – Marele Priorit din Țara Sfântă și Moldova), A.S.R a fost decorat, în bună măsură,cu numeroase titluri și premii din partea unor Instituții de Învățământ acreditate, în domenii importante precum Științele Politice și Diplomația Internațională, Științele Heraldrice și Arta și Artă și Istorie Medievală. Alteța Sa Regală este rectorul Academiei Dinastice Universitare (A.D.U.O.M.S.S.A.N.), prin intermediul cărora organizează diferite evenimente culturale și educaționale, având la bază dorința de a promova valorile nobileței sufletului și de a ajuta comunitatea față de care este, indubitabil, moral dator.

În Reședința sa din Molise, Prințul Christian găzduiește un Muzeu rural, asemenea unui monument dedicat artei contemporane molisene, fiind, de asemenea, membru al conducerii ICOM, o organizație internațională a muzeelor ​​și a profesioniștilor muzeelor ​​angajați să păstreze, să asigure continuitatea și să comunice valoarea patrimoniului cultural și natural al lumii, actual și viitor, material și imaterial. Fondată în 1946, ICOM este asociată cu UNESCO și se bucură de statutul de organism consultativ la Consiliul Economic și Social al Națiunilor Unite.

Christian Agricola se poate bucura în calitatea sa de Principe de dreptul istoric și legitim de ,,Fons Honorum” (acordarea distincțiilor cavalerești și nobiliare în funcție de reglementările și statutul Casei Regale), păstrat chiar și în interiorul Republicii Italiene, după mai bine de 7 decenii de la schimbarea formei de guvernământ monarhice. Legitimitatea Alteței Sale Regale este reconfimată și judecătoresc prin sentința Tribunalului Internațional de Arbitraj al Academiei de Studii Heraldice, Nobiliare și Cavalerești din Toronto (sentința nr. 2/2022).

Nu în ultimul rând, Principele Christian Agricola se numărăr printre cei mai sinceri afaceriști italieni, lucrând de ani buni în domeniul imobiliarelor. Este recunoscut drept un cetățean de vază al societății ialiene și un prieten al tuturor micilor întreprinzători.

Anul acesta, Academia Dinastică Universitară a organizat în data de 1 octombrie un prestigios eveniment Nobilimii Adriatice, intitulat ,,Heraldica și Nobilimea Antică și Modernă”. Convenția s-a desfășurat în prezența unor Reprezentanți ai Case Domnitoare și în Exil din întreaga Europă, iar diferite premii au fost decernate cu această ocazie. Datorită succesului acesteia, o altă astfel de Convenție este stablită pentru data de 10 decembrie, în Roma. Pe lângă misiunea academică și cultural – socială, evenimentele A.S.R. au, în egală măsură, un caracter caritabil. Drept cauza a fost aleasă tratarea sclerozei,iar toți banii strânși din donațiile nobililor și remarcabililor domni și doamne prezente, vor merge către cercetarea desfășurată de Societatea Italiană pentru Scleroza Multiplă.

Al II-lea Eveniment al Aristocrației Adriatice din Europa de Est organizat de Academia Dinastică Universitară a Nobilei familii  AGRICOLA, prin Delegația Roma-Lazio în persoana Principelui Massimo Spadoni Di Roccafluvione, în colaborare cu Delegatul de Marketing al Academiei.

Au confirmat prezența, de asemenea, importante figuri din lumea religioasă, precum Prea Sfinția Sa Episcopului de Ostrog, Nikšić Boris Bojović al Bisericii Ortodoxe din Muntenegru, Mons. Jean-Marie Gervais, Prefect Coadjutor de Capitolul Bazilicii Papale Sf. Petru din Vatican etc.

Evenimentul cultural și solidar, va trata tema: „Heraldica militară și valoarea Stemei”

În mod evident, o mulțumire deosebită merge către Contele Enzo Modulo Morosini, curatorul Cărții de Aur a Familiilor Nobile și Remarcabile.

– Cavaler Raul Babi al S.M.O.S.S.A.N. , Casa Regală a Nobilei Familii Agricola, Constanța, România. 6 decembrie 2022


Nobili e notabili di tutto il mondo si danno appuntamento a Roma su invito di SAR il Principe Christian Agricola

Autore dell’articolo Raul Babi

La Casa Reale della Nobile Famiglia Agricola è tra le più antiche e prestigiose famiglie principesche d’Italia, ma anche dell’intero Vecchio Continente d’Europa

La memoria e il lavoro speciale di alcuni nobili prolifici come il primo governatore della Gran Bretagna Gnaeus Iulius Agricola, l’imperatore romano Avitus Agricola, il principe Adam Christian Agricola di Finlandia, il principe Geronimo Otto Agricola di Bressanone è oggi commemorato e onorato da Sua Altezza Reale il Principe Christian Agricola , Capo della Real Casa della Nobile Famiglia Agricola.

   Sebbene membro di una delle più antiche famiglie aristocratiche, il principe Christian è un uomo straordinariamente modesto e aperto, che ha abbracciato la società (e le sue difficoltà, ovviamente) come nessun altro individuo. È un marito fedele e un padre devoto per sua moglie, A.S.R. Principessa Emiliana Agricola e per suo figlio.

   Il nobile homo Christian Agricola è un cristiano – cattolico dedito alla sua fede e ai suoi principi. Nel tempo, per premiare la sua feconda fede, è stato nominato Delegato per il Molise della Fondazione Internazionale emerita „Papa Clemente XI Albani – Tirana”, venendo in seguito insignito dei titoli di Cavaliere e Conte della Santa Sede (da Papa Francesco, da Decreto).

   Oltre ai tanti titoli nobiliari ereditati o onorati nel corso della sua carriera (tra i quali figurano anche nuovi ed interessanti titoli come Conte <<jus sanguis>> di Udine e Risano, Conte del Principato di Sealand, Cavaliere Ereditario del Memoriale di VAD YASHEM da Gerusalemme e Israele, ma anche la Portespada del Sovrano Ordine Nobile Greco-Ortodosso di Santa Sofia – Gran Priore di Terra Santa e Moldavia), A.S.R. è stato insignito, in buona parte, di numerosi titoli e premi da parte di alcuni Istituti di Istruzione Accreditati, in campi importanti quali Scienze Politiche e Diplomazia Internazionale, Scienze Araldiche e Arte e Arte e Storia Medievali.

Sua Altezza Reale è Rettore dell’Accademia Dinastica Universitaria (A.D.U.O.M.S.S.A.N.), attraverso la quale organizza diversi eventi culturali e formativi, basati sulla volontà di promuovere i valori della nobiltà d’animo e di aiutare la comunità alla quale è indubbiamente legato moralmente indebitato.

   Nella sua Residenza in Molise, il Principe Christian ospita un Museo Rurale, come un monumento dedicato all’arte contemporanea molisana, essendo anche membro della direzione di ICOM, organizzazione internazionale di musei e professionisti museali impegnata a preservare, garantire continuità e comunicare il valore del patrimonio culturale e naturale mondiale, attuale e futuro, tangibile e immateriale. Fondata nel 1946, ICOM è associata all’UNESCO e gode dello status consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite.

   Christian Agricola può godere nella sua qualità di Principe il diritto storico e legittimo di „Fons Honorum” (la concessione di distinzioni di cavalierato e nobiltà secondo i regolamenti e lo status della Real Casa), conservato anche nell’ambito della Repubblica Italiana, dopo oltre 7 decenni dal cambiamento della forma monarchica di governo. La legittimità di Sua Altezza Reale è riconfermata anche giudizialmente dalla sentenza del Tribunale Internazionale Arbitrale dell’Academia di Sudi Araldici, Nobiliari e Cavallerischi di Taranto (sentenza n. 2/2022).

   Ultimo ma non meno importante, Prince Christian Agricola è tra i più onesti imprenditori italiani, operante da molti anni nel settore immobiliare. È riconosciuto come un onesto cittadino della società italiana e amico di tutti i piccoli imprenditori.

   Quest’anno l’Accademia Dinastica Universitaria ha organizzato il 1° ottobre una prestigiosa manifestazione della Nobiltà Adriatica, dal titolo „Araldica e Nobiltà Antica e Moderna”. Il convegno si è svolto alla presenza di Rappresentanti delle Case Regnanti e in Esilio di tutta Europa, e in questa occasione sono stati assegnati vari premi.

   Visto il successo, un altro Convegno di questo tipo è fissato per il 10 dicembre a Roma. Oltre alla missione accademica e culturale-sociale, gli eventi di A.S.R. hanno anche un carattere caritatevole. Essendo stata scelta la causa la cura della sclerosi, e tutto il denaro raccolto dalle donazioni dei nobili e ragguardevoli signori e dame presenti, andrà alla ricerca svolta dalla Società Italiana per la Sclerosi Multipla.

   Il 2° Evento dell’Aristocrazia Adriatica nell’Est Europa organizzato dall’Accademia Dinastica Universitaria della Nobile Famiglia AGRICOLA, tramite la Delegazione Roma-Lazio nella persona del Principe Massimo Spadoni Di Roccafluvione, in collaborazione con il Delegato al Marketing dell’Accademia.

   La presenza è stata confermata anche da importanti personalità del mondo religioso, come Sua Santità il Vescovo di Ostrog, Nikšić Boris Bojović della Chiesa ortodossa del Montenegro, Mons. Jean-Marie Gervais, Prefetto Coadiutore del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e così via.

   L’evento culturale e solidale tratterà il tema: „L’araldica militare e il valore dello Stemma”.

   Ovviamente, un ringraziamento particolare va al Conte Enzo Modulo Morosini, curatore del Libro d’Oro delle Famiglie Nobili e Notevoli.

 – Cavaliere Raul Babi di S.M.O.S.S.A.N. , Casa Reale della Nobile Famiglia Agricola, Constanța, România, 06 Dicembre 2022


TEME. Nobilii și Notabilii din întreaga lume se întâlnesc la Roma la invitația A.S.R Principele Christian Agricola, Nobilul Domn Christian Agricola este un creștin – catolic dedicat credinței și principiilor sale.

Vă așteptăm și pe cele 2 grupuri de Facebook ale ziarului: 

FACEBOOK, MEDIASTIRI.RO – Ziar Magazin Online 

FACEBOOK, MEDIASTIRI.RO – Publicație Online de Știri

spot_imgspot_img

Don't Miss

Latest Posts