Ziar Magazin Online

Mesajul A.S.R. Dom Rosário Poidimani, Ducele de Braganza cu ocazia Sărbătorilor Crăciunului!The message of A.S.R. Dom Rosário Poidimani, Duke of Braganza on the occasion of the Christmas Holidays!

MEDIASTIRI 18 12 2022 PORTUGALIA REGALA

Autor articol Raul Babi, corespondent mediastiri

Ieri, 17 decembrie 2022, Alteța Sa Regală Principele Dom Rosário Poidimani, Șeful Casei Regale Portugheze a trimis un mesaj poporului portughez cu ocazia Sărbătorilor Crăciunului!

”Dragi portughezi, De-a lungul anilor am avut bucuria de a-i recunoaște direct și indirect pe monarhiștii loiali, devotați moștenirii dinastice a H.R.H.

Doamna Maria Pia de Bragança și către adevărata și intenționat camuflată în ultimele decenii Istoria Portugaliei, cu adevărat angajată în apărarea Casei Regale portugheze valabile, trimițându-mi mesaje și recomandări care mă umple de bucurie și mulțumire sau vizitându-mă.

Astfel, am aflat despre munca acestor compatrioți, în special dăruirea și abnegația lor în apărarea intransigentă a adevăratului Ducat de Bragança care a fost uzurpat și monopolizat în ultimii nouăzeci de ani. Am avut privilegiul, în ciuda celor mai grele încercări personale și familiale, să văd că sprijinul nostru s-a înmulțit surprinzător și că putem și vom face mult mai mult împreună, în ciuda faptului că Portugalia suferă nenumărate ciocniri și în ciuda impresiei că, atât pe plan intern iar în exterior, adică peste tot, ostilele lui cresc.

Totuși, sezonul Crăciunului ne face să simțim bucuria unei virtuți care a devenit practicabilă și că pe Pământ există o pregustare a binecuvântării Divinității. De fapt, cred și apăr că bucuria Crăciunului, această fericire creștină unsă cu pace și caritate, permite tuturor oamenilor să trăiască pentru câteva zile un sentiment foarte rar în aceste vremuri triste: bucuria virtuții.

În sprijinul adevărului, Sărbătorile de Crăciun sunt o mare oportunitate care ne amintește de valorile fundamentale ale vieții noastre: ajutor reciproc, empatie, solidaritate și respect!

Deciziile luate în acest proces democratic trebuie puse apoi în aplicare! Iubiți portughezi – vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul imens pe care l-am primit pentru a păstra intacte a valorilor dinastice transmise în integritatea lor, în bogăția istorică și umană, în portughezitatea lor și mai ales în veridicitatea lor. Chiar am ajuns la finalul unui alt an. Trebuie să recunoaștem că trecem prin nenumărate momente: unele de bucurie totală și altele de obstacole autentice. Dacă am ajuns până aici, însă este pentru că și cele din urmă au fost depășite. Acum este timpul să ne înfrățim. Un An Nou sosește și tocmai în această perioadă se reînnoiesc așteptările în noi toți și, strălucitor, speranțele unor noi realizări!”

VREAU să mulțumesc tuturor celor care fac atât de mult în Portugalia pentru a ajuta la depășirea situațiilor precare socio-politice, amintindu-mi că o discuție obiectivă și faptică asupra tuturor subiectelor este întotdeauna necesară. Acesta este unicul mod de a găsi un consens asupra dificilelor probleme care ne pot afecta viitorul și generațiile viitoare.

Mesajul scris al Alteței Sale Regale, Principele Dom Rosário Poidimani, Șeful Casei Regale Portugheze

 

SĂRBĂTORI FERICITE! TRĂIASCĂ MONARHIA CONSTITUȚIONALĂ! TRĂIASCĂ PORTUGALIA! TRĂIASCĂ PORTUGHEZII!


Article author Raul Babi, correspondent mediastiri

Yesterday, December 17, 2022, His Royal Highness Prince Dom Rosário Poidimani, Head of the Portuguese Royal House sent a message to the Portuguese people on the occasion of the Christmas Holidays!

Dear Portuguese people, Over the years I had the joy of directly and indirectly recognizing the loyal monarchists, devoted to the dynastic heritage of H.R.H.

Dona Maria Pia de Bragança and to the true and purposefully camouflaged in recent decades History of Portugal, truly committed to defending the valid Portuguese Royal House, sending me messages and recommendations that fill me with joy and contentment or visiting me.

Thus, I have learned about the work of these compatriots, especially their dedication and their selflessness in the intransigent defense of the true Duchy of Bragança that has been usurped and monopolized over the last ninety years. I have had the privilege, despite the toughest personal and familial trials to see that our support has surprisingly multiplied and that we can and we will do much more together, despite the fact that Portugal is suffering innumerable clashes and despite the impression that, both internally and externally, that is to say, everywhere, its hostiles grow larger.

However, the Christmas season makes us feel the joy of a virtue that has become practicable, and that on Earth there is a foretaste of the blessedness of the Divinity. In fact, I think and I defend that the joy of Christmas, this Christian happiness anointed with peace and charity, allows all people to experience for a few days a very rare feeling in these sad times: the joy of virtue.

In support of the truth, the Christmas Festivities are a great opportunity that remind us of the fundamental values of our life: mutual help, empathy, solidarity and respect!

The decisions took in this democratic process must be implemented! Beloved Portuguese people – I thank you for the immense help I received in keeping intact the dynastic values transmitted in their integrity, in their historical and human richness, in their Portugueseness and especially in their veracity. We really have reached the end of another year. It normal to recognize that we go through countless moments: some of total joy and others full of authentic obstacles. We got this far because we overcame them. Now it is time to fraternize. A New Year arrives and it is precisely in this period that expectations are renewed in all of us and, brightly, the hopes of new achievements!

I WANT TO THANK all those who are doing so much in Portugal to help overcome the precarious political and social situations, remembering that an objective and factual discussion on all topics is always necessary. This is the only way to find consensus on the complex issues that may affect our future and the generations to come.

The written message of His Royal Highness Prince Dom Rosário Poidimani, Head of the Portuguese Royal House

HAPPY HOLIDAYS! LONG LIVE the CONSTITUTIONAL MONARCHY! LONG LIVE PORTUGAL! LONG LIVE the PORTUGUESE PEOPLE!


TEME. Mesajul A.S.R. Dom Rosário Poidimani, Ducele de Braganza cu ocazia Sărbătorilor Crăciunului, The message of A.S.R. Dom Rosário Poidimani, Duke of Braganza on the occasion of the Christmas Holidays!

Vă așteptăm și pe cele 2 grupuri de Facebook ale ziarului: 

FACEBOOK, MEDIASTIRI.RO – Ziar Magazin Online 

FACEBOOK, MEDIASTIRI.RO – Publicație Online de Știri

spot_imgspot_img

Don't Miss

Latest Posts