Ziar Magazin Online

Aristocrația Adriatică din Europa de Est și Academia Dinastică Universitară a Nobilei Familii Agricola vă doresc un Crăciun Fericit și un 2023 plin de bucurii!

MEDIASTIRI 24 12 2022 PORTUGALIA REGALA

Autor articol Rau Babi, corespondent mediastiri

„Atâta timp cât pacea este o foame nesatisfăcută; până când nu vom alunga violența din civilizația noastră, Hristos nu se va naște încă” -Gandhi

”Crăciunul care este reînnoit aduce cu el valorile cele mai apropiate de munca și angajamentul nostru în aristocrație, de eforturile noastre de părinți și copii, de auspiciile noastre de nobili și notabili, de dorințele noastre de aristocrați sociali.

Încă un an se apropie de sfârșit. Ne pregătim să sărbătorim ritul acestei perioade festive, cu spirit de bucurie și împărtășire, de disponibilitate și speranță. Această sarbatoare poartă cu ea, inexorabil, valorile umanității, respectul și înclinația spre comuniune care caracterizează a fi bărbați și femei solidari.

Speranța adevărată și sinceră că percepția acestor valori va ajunge la noi toți și se va traduce în virtute zilnică. În moduri de a fi și de a face. Mai presus de toate, în capacitatea de a citi nevoi, bun venit și împărtăși, în primul rând intre noi! În familie ca și în Academie, la serviciu sau între prieteni, în sport ca și în cultură. În privat, ca și în social. Există o mare nevoie și o cerință pentru această atitudine. La acest mod de a fi împreună, la felul diferit de a reveni pentru a se confrunta și a vorbi unul cu celălalt, înțelegând motivele celuilalt și fiind însoțiți de soluții de împărtășire și respect reciproc.

Anul universitar și aristocratic se încheie, plin de angajamente și proiecte fezabile, aduce cu el un sezon de reînnoire, de transformare a sistemului, de o mai mare disponibilitate de angajare. Nu am dori să repetăm ​​refrenul obișnuit și obosit, invitația învechită la reînnoire dar, cu convingere, credem că Academia Dinastică Universitară a Nobilei Familii Agricole și Aristocrația Adriatică a Europei de Est, pentru a garanta în continuare angajament egal, capacitate și rezultate, trebuie să poată conta pe o cifră de afaceri și o contribuție nouă și viguroasă a managerilor atenți, tineri, deschiși către nou și să schimbe ceea ce realizăm cu toții împreună, capabili să îmbine valorile fondatoare ale ARISTOCRATIEI cu nevoile evoluției pe care ni le cere acest secol, ale planificării necesare, al implicării și reținerii iluștrilor Nobili, Notabili, Aristocrați și cu noile instrumente de comunicare și media.

Un angajament puternic față de o strategie care trebuie scrisă și împărtășită, dar apoi implementată și implementată. Pentru aceasta avem nevoie de sprijinul și contribuția fiecăruia dintre voi, a diferitelor profesionalisme și abilități, a celei mai generoase dorințe de a construi proiectul prin răspândirea manifestului nostru și de a facilita realizarea lui, în orice loc și pentru fiecare misiune. Cu umilință și hotărâre.

Vă doresc tuturor și familiilor voastre, sincerele mele urări, în conștientizarea că, împreună, cu sacrificiu și angajament, respect și modestie, vom putea construi căi și punți de împărtășire care pot aduce seninătate și bucurie fiecăruia și fiecăruia! Crăciunul este anotimpul dulce în care trebuie să aprindem focul ospitalității în inima noastră și odată cu el și flacăra extraordinară a renașterii, care arde în fiecare dintre noi….

Al vostru mereu cu afecțiune Christian AGRICOLA!


L’Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale e l’Accademia Dinastica Universitaria della Nobile Famiglia Agricola Augura un Sereno Natale ed un gioioso 2023!

Autore dell’articolo Rau Babi, corrispondente per mediastiri

”Finché la pace sarà una fame insaziata; finché nella nostra civiltà non avremo bandito la violenza, il Cristo non sarà ancora nato.” Gandhi

”Il Natale che si rinnova, porta con sé i valori più prossimi al nostro lavoro impegno nella Aristocrazia, alle nostre fatiche di genitori e figli, ai nostri auspici di Nobili e Notabili, alle nostre volontà di aristocratici del sociale.

Un altro anno volge al termine. Ci prepariamo a celebrare il rito di questo periodo di festa, con spirito di gioia e condivisione, di disponibilità e speranza. Porta con sé, inesorabilmente, i valori di umanità, rispetto e propensione alla comunione che caratterizza l’essere uomini e donne solidali.

L’auspicio vero e sincero, affinché la percezione di questi valori giunga a tutti noi e si traduca in quotidiana virtù. In modi d’essere e di fare. Soprattutto, nella capacità di leggere i bisogni, accogliere e condividere. Prima di tutto tra di noi! In famiglia come in Accademia, sul luogo di lavoro o tra gli amici, nello sport come nella cultura. Nel privato, come nel sociale. Vi sono una necessità e una esigenza grande, a questa attitudine. A questo modo di stare insieme, alla diversa maniera di tornare a confrontarsi e parlarsi, comprendere le ragioni dell’altro e accompagnarsi a soluzioni di condivisione e reciproco rispetto.

L’anno accademico e aristocratico che si conclude, ricco di impegni e di progetti fattibili, porta con sé una stagione di rinnovamento, di trasformazione del sistema, di una maggiore disponibilità all’impegno. Non vorremmo ripetere il solito e stanco ritornello, il desueto invito al rinnovamento ma, convintamente, crediamo che l’Accademia Dinastica Universitaria della Nobile Famiglia Agricola e l’Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale, per poter continuare a garantire pari impegno, capacità e risultati, debba poter contare su un ricambio e un apporto nuovo e vigoroso di dirigenti attenti, giovani, aperti al nuovo e al cambiamento ciò che NOI tutti insieme stiamo realizzando. Capaci di coniugare i valori fondanti dell’ARISTOCRAZIA con le esigenze dell’evoluzione che ci chiede questo secolo, della necessaria programmazione, del coinvolgimento e fidelizzazione degli illustri Nobili, Notabili, Aristocratici anche con i nuovi strumenti della comunicazione e dei media.

Un impegno forte per una strategia che va scritta e condivisa, ma poi attuata e implementata. Per questo, serve l’apporto e il contributo di ognuno di voi, delle diverse professionalità e capacità, delle più generose disponibilità a costruire il progetto divulgando il nostro manifesto e ad agevolare la sua realizzazione, in ogni luogo e per ogni incarico. Con umiltà e determinazione.

A tutti voi e alle vostre famiglie, i più sinceri auguri, nella consapevolezza che, insieme, con sacrificio e impegno, rispetto e modestia, sapremo costruire percorsi e ponti di condivisione che sappiano rendere a tutti e a ciascuno, serenità e gioia. Il Natale è la dolce Stagione nella quale dobbiamo accendere nel nostro cuore, il fuoco dell’ospitalità e con essa la straordinaria fiamma della rinascita, che arde in ciascuno di NOI….”

Con Affetto Sempre Vostro Christian AGRICOLA !


Vă așteptăm și pe cele 2 grupuri de Facebook ale ziarului: 

FACEBOOK, MEDIASTIRI.RO – Ziar Magazin Online 

FACEBOOK, MEDIASTIRI.RO – Publicație Online de Știri

spot_imgspot_img

Don't Miss

Latest Posts